Судалгааны үе

2018
Төслийн үйл ажиллагаа эхлэнэ.
2017.9
Барилга угсралтын ажил эхлэсэн.
2017.8
Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд талууд гарын үсэг зурсан.
2016
Төслийг хэрэгжүүлэхээр Франц улсын Энжи компанитай хамтын ажиллагааны гэрээ хийгдсэн
2015
Салхины хэмжилтийн дүгнэлтийг ХБНГУ-ын Ламаеэр компани гүйцэтгэсэн.
2015
Байгаль Орчниы Нөлөөллийн Нарийвчилсан Үнэлгээг “Байгаль Экологи” ХХК гүйцэтгэсэн.
2015
Горимын тооцооны шинэчлэлийг “Бодит Чадал” ХХК гүйцэтгэсэн.
2014
Хөрсний судалгааг Австралын “Голдер” компани гүйцэтгэсэн.
2014
Байршил зүйн зургийг “Монмет Инженеринг” ХХК гүйцэтгэсэн.
2014
Шувууны судалгааг “Их-Монтис” ХХК гүйцэтгэж байна
2014
Хөрөнгө оруулагч нарын шаардлагаар ЦЭХХХА гэрээг шинэчилэн байгуулсан.
2013
80 метер өндөр Салхины хэмжилтийн төхөөрөмжийг ХБНГУ-ын Профек компани суурьлуулсан.
2011
Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ Төрийн Өмчит Хувьцаат Компанитай Цахилгаан Эрчим Хүч Худалдах Худалдан Авах гэрээг байгуулсан.
2011
Эрчим Хүчний Зохицуулах Хорооноос Тусгай зөвшөөрөл авсан.
2011
Эрчим Хүчний Зохицуулах Хороогоор Үнийн тариф батлагдсан.
2010
Эрчим Хүчний Яамны Шинжлэх Ухаан Техникийн Зөвлөлөөр Техник Эдийн Засгын Үндэслэл батлагдсан.
2009
Төслийн судалгааг эхлүүлэн “Сайншанд Салхин Парк” ХХК-г байгуулсан.
2009
Диспетчерийн Үндэсний Төвөөр Горимын тооцоо хийгдсэн.