Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний тайлан:
1. Газар худалдан чөлөөлөх болон түүний нөхөн олговор олгох удирдамж(Эндээс татаж авна уу)
2. Сонирхогч талуудын оролцоог хангах төлөвлөгөө(Эндээс татаж авна уу)
3. Төслийн байгаль орчин, нийгэм үйл ажиллагааны төлөвлөгөө(Эндээс татаж авна уу)
4. Техникийн бус хураангуй тайлан(Эндээс татаж авна уу)
5. Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан (Эндээс татаж авна уу)
6. Нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө(Эндээс татаж авна уу)